doprava

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jedným z nasledujúcich možností:
a) na e-mailovú adresu info@krasnydomov.cz
b) klasickou poštou na adresu prevádzkovateľa
c) telefonicky na číslo +420 776 344 443
d) Osobným doručením.

Povinnosti predávajúceho
Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní a vyrozumie o tom kupujúceho elektronickou poštou, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Pri uplatnení reklamácie je nutné predložiť:
- reklamovaný tovar v originálnom obale bez porušenej pečate
- stručný popis závady
- doklad o zaplatení

Reklamácia uplatnená v záručnej dobe
1. Záručné podmienky
Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

2. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
- poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri prevzatí),
- porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú,
- neodborným zaobchádzaním
- tovar bol poškodený živlami,
- tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním

Rozbitie tovaru počas prepravy

Reklamácia sa uplatňuje na adrese info@krasnydomov.sk pote bude poškodený tovar vyzdvihnutý prepravnou spoločnosťou Geis (pokiaľ možno vrátane originálneho obalu - bez neho nemožno reklamáciu uznať)

Reklamácie krádeže alebo poškodenia
1. Reklamáciu podľa tohto článku možno uplatniť v prípade služby doporučená zásielka, odporúčaná
slepecké zásielky, cenné písanie alebo cenný balík.
2. Adresát môže u ktorejkoľvek pošty reklamovať, že poštová zásielka bola dodaná poškodená alebo
s úbytkom obsahu; ak bola poštová zásielka dodaná inému príjemcovi ako adresátovi,
39
reklamovať môže tiež tento príjemca. Na základe reklamácie podnik zistí, či av akom
rozsahu k poškodeniu alebo k úbytku obsahu poštovej zásielky došlo. Podnik neskúma
totožnosť ani spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá reklamáciu mene adresáta alebo iného
príjemca uplatňuje.
3. Podnik nie je povinný prijať reklamáciu
a) ak nie je uplatnená pri dodaní poštovej zásielky ani v lehote dvoch pracovných dní po jej
dodanie - obyčajný balík / do jedného pracovného dňa - obchdní balík a Expresná
b) ak bola reklamovaná závada zjavná už pri dodaní,
c) ak podnik upozornil príjemcu na možnosť, že došlo k poškodeniu alebo úbytku obsahu.
4. Podnik nie je povinný prijať reklamáciu uplatnenú až po dodaní, ak reklamujúci
nepredloží poštovú zásielku v tom stave, v akom bola dodaná, ani tento stav hodnoverne
nedoloží inak.
5. Ak je to potrebné pre posúdenie opodstatnenosti reklamácie alebo pre zistenie výšky náhrady
škody, ktorú má podnik na základe reklamácie uhradiť, podnik je oprávnený podmieniť prijatie
reklamácie tým, že reklamujúci ponechá poštovú zásielku po nevyhnutne nutnú dobu v podniku
alebo že iným spôsobom zabezpečia, aby podnik mohol potrebné skutočnosti posúdiť a zistiť.
6. Pri prijímaní reklamácie sa vyhotoví písomný záznam o stave reklamovaný poštové zásielky; kópiu
tohto záznamu vydá podnik na požiadanie reklamujúcemu.
7. Ak sa zistí, že k poškodeniu alebo k úbytku obsahu poštovej zásielky došlo, podnik túto
skutočnosť písomne oznámi adresátovi; ďalej postupuje podľa článku 43.
8. Ak sa zistí, že k poškodeniu alebo k úbytku obsahu poštovej zásielky nedošlo, podnik túto
skutočnosť písomne oznámi adresátovi. Ak trvá adresát aj naďalej na tom, že k poškodeniu alebo
k úbytku obsahu došlo, podnik ďalej postupuje podľa článku 43 ods 6.
9. Na reklamáciu krádeže alebo poškodenia pri vrátení poštovej zásielky sa ustanovenia
odsekov 1 až 8 platia obdobne.

 

Certifikované obchodní podmínky dTest